Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Новости

О школи Вук Караџић

Основна школа “Вук  Караџић” у Мајиловцу користи школску зграду која је у функцији од школске 1986/87. године. Иста је величине око 2.500 м2 .

У склопу школске зграде је фискултурна сала са две свлачионице, једном просторијом за наставника, мокрим чворовима и туш кабинама, у укупној површини око 600 м2, потпуно опремљена.

Поред фискултурне сале, за часове физичког васпитања школа користи и полигон за мале спортове као и фудбалско игралиште који су у непосредној близини школе.

У склопу школске зграде налазе се просторије (котларница) за централно грејање на чврсто гориво. У централној школи у Мајиловцу формиран је кабинет за информатику и рачунарство са новом опремом, а у кабинету  ТИО је побољшања електроинсталациона мрежа, уведен је интернет и замењени стари монитори са новим ТФТ (15 комада) и неколико нових компјутера. 

Основна школа Вук КараџићОсновна школа Вук Караџић

 

Остале просторије чине:

   Врста просторије

Број

   Специјализоване учионице

6

   Међупростор

6

   Трпезарија

1

   Кухиња са помоћним просторијама

1

   Предшколске просторије

1

   Библиотека

1

   Хол

1

   Кабинети - учионице

7

   Зборница

1

   Канцеларије

4

   Мокри чворови

8

   Клуб

1

   Просторија за помоћне раднике

1

   Помоћне просторије

1

   Просторије за архиву

1

 

 Просторије за образовно-наставни рад

Ред. број

НАЗИВ ПРОСТОРИЈА

Мајиловац

Сираково

Курјаче

Ђураково

1

2

3

4

5

6

1.

   Учионице опште намене

3

2

2

 

2.

   Кабинети

4

-

-

-

3.

   Радионице

1

-

-

-

4.

   Специјализоване учионице

5

-

 

-

5.

   Фискултурна сала

1

-

-

-

6.

   Библиотека – читаоница

1

-

-

-

7.

   Кухиња и трпезарија

1

-

-

-

8.

   Вода (водовод)

-

-

-

-

9.

   Бунар

Б

Б

Б

Б

10

   Санитарни чвор

ДА

ДА

ДА

ДА

НАЧИН ЗАГРЕВАЊА ПРОСТОРИЈА

Мајиловац

Сираково

 Курјаче

 Ђураково

К- класично / пећ

 Ц - централно

 

Ц

 

Ц

 

Ц

 

К


Школа располаже довољним бројем учионица како у седишту школе тако и у издвојеним одељењима. Општа оцена стања објеката и просторија у којима се изводи образовно-васпитни рад је да су у свим насељима у добром и одговарајућем стању, а  чине се напори да се ти услови још више побољшају.

 

Издвојена одељења основне школе Вук КараџићИздвојена одељења основне школе Вук Караџић

У централној школи у Мајиловцу од школске 2007/08. године постоји видео надзор и аларм, којим је покривена унутрашњост и спољашност објеката, а 2009. године је урађено спољашње постављање камера, како би се покрио простор школског дворишта. То све омогућава бољу безбедност објеката и деце.

Наставна средства 

Опремљеност школе наставним средствима по броју, разноврсности и квалитету у добром делу задовољава потребе и сваке године се обнављају и осавремењују.

Школа и даље наставља реализацију програма опремања наставним средствима према нормативима и потребама, а према наставном плану и програму I и II циклуса.

Наставиће се  набавка дидактичког материјала за потребе наставе из области за које се искаже потреба, а посебно физике, хемије и разредне наставе. У плану је даље осавремењавање информатичког кабинета који је реализован у оквиру Школског развојног планирања – Школски грант.  Допуњен и измењен стручни актив школе за развојно планирање донео је развојни план са одговарајућим пројектима до 2015-16. шк. године. Неопходно је да се утврде приоритети и обезбеде средства за реализацију истих, а         све у циљу побољшања и унапређивања квалитета наставе. Ове године ће бити усклађен са измењеним Законима ЗОШ и ЗОСОВ.

Наставиће се опремање информатичким средствима подручних одељења у којима већ постоје рачунари, а у међувремену су обезбеђени штампачи у насељима где недостају. Поред већ постојећег интернет прикључка, у централној школи је кабинет информатике повезан бежичном интернет везом, као и сва подручна одељења (Сираково, Курјаче, Ђураково).

У школској 2010/11. години школа је, захваљујући пројекту Министарства за телекомуникацију „Дигитална школа“, формирала још један, савремени кабинет за информатику и рачунарство са 15 монитора и 30 места. Кабинет је опремљен и бим пројектором  и графоскопом.

Уз то, Школа у Мајиловцу сада располаже и бежичним интернетом. Све то ће омогућити бољу комуникацију и информатичко образовање младих генерација и потпуно  остварење нашег  пројекта  „Компјутер - прозор у свет“. Тако школа сада располаже са три различите врсте интернет везе, а у плану је и проширење њихове примене.

Поред наставе информатике и рачунарстава кабинет се користи и за остале области предметне и разредне наставе, као и за угледне часове у оквиру дигиталног часа, односно примене информационе технологије у настави.

Наставна средсва школе Вук КараџићНаставна средсва школе Вук Караџић

Опрема и намештај школа Вук Караџић

Опрема и намештај су добром стању, иако су старијег датума, како у централној школи, тако и у издвојеним одељењима, јер се сваке године обнавља делимично новим, или текућим поправкама и одржавањем старог. Такође је обавеза наставника и одељењских старешина да посвете већу  пажњу очувању школског намештаја, опреме и осталог школског инвентара.

Пре пар година је формиран информатички кабинет са одговарајућим новим намештајем и опремом, односно 15 компјутера и 1 за наставника, видео бим пројектор, и 8 штампача.

У издвојеним одељењима за потребе изборне наставе има по два рачунара (у свакој учионици по један), обезбеђени су  штампачи у насељима где недостају, као и нови рачунари. У Курјачу је добијен од МЗ нов компјутер, штампач, ТФТ монитор и ЛЦД телевизор.

Опремљеност дидактичким и осталим средствима, како централне школе, тако и издвојених одељења је солидна, а ове школске године ће се вршити набавка опреме према указаним потребама за савременом опремом уз одржавање постојеће.

Школа ће и даље настојати да тражи могућности и обезбеди набавку модерних наставних средстава.

Програм Дигитална школа у Вуку КраџићуПрограм Дигитална школа у Вуку КраџићуШкола се се укључила у програм „Дигитална Школа“ које организује Министарство телекомуникација Србије и Информационо друштво у циљу опремања школа, односно дигиталних кабинета рачунарима и једним местом за рад наставника на рачунару и на тај начин је школа побољшала услове рада. Захваљујући томе, у Школи постоји још један кабинет за информатику и рачунарство који располаже са 30 радних места и одховарајућом опремом.

У школи постоји комплетно опремљена кухиња, али због малог броја ученика се не користи и оброци за ученике се обезбеђују од других добављача.